top of page

תקנון האתר

 

אנו חברת WeTalkMed מודים לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר WeTalkMed (להלן: "האתר")

האתר מספק הדרכות אונליין בנושאי: בריאות, לייף סטייל, הריון, הורות ולידה על ידי צוות מדריכים מומחים כגון - קורס הכנה ללידה, הדרכה להנקה, בריאות הלב, עיניים, ייעוץ שינה, ייעוץ הורות ועוד. ההדרכות ניתנות באמצעות חדרים וירטואליים על ידי מדריכים מומחים בעלי ידע שנבחרו על ידי האתר (להלן: "השירותים") או החברה המזמינה. מדריכי האתר הינם מדריכים עצמאיים בעלי ניסיון בתחומם, הציגו לאתר תעודות מומחה בתחומם ונבחרו כמדריכים מומחים (להלן: "המדריכים"). התכנים שמעבירים המדריכים בהדרכות נבדקו ואושרו על ידי האתר. תכנים שפותחו בשיתוף עם המדריכים מוגנים ושייכים לאתר WeTalkMed.

הייעוצים וההדרכות באתר (להלן:"הייעוצים") ניתנים באופן וירטואלי אונליין באמצעות אתר WeTalkMed ואינם מחליפים ייעוץ רפואי, או חוות דעת רפואית או תוכנית טיפולית.

מסמך זה מכיל את תקנון האתר והוא מסדיר את התנאים החלים על המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") תנאי השימוש חלים על כל השירותים אשר זמינים באתר ועשויים להשתנות מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש").  תנאי השימוש שלהלן, כפי שיעודכנו ו/או ישונו מעת לעת, חלים על כל שימוש שהמשתמש עושה באתר, לרבות שימוש הנעשה באופן שוטף או אקראי, בין כמשתמש מזדמן ובין כמשתמש רשום.

 

גלישה באתר ו/או שימוש בתכניו באופן אקראי ו/או חד פעמי ו/או ע"י משתמש רשום יעשה אך ורק על פי תנאי השימוש באתר והמשתמש מקבל על עצמו, ללא סייג, את תנאי השימוש, על כל המחויבויות הנובעות מכך והנו מסכים להם במלואם. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם ו/או אינו מקבל אותם במלואם, על המשתמש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע.

השימוש באתר באמצעות הרישום בטפסי ההרשמה וכן השימוש שנעשה על ידכם בחומרים, במידע ובתכנים הנכללים באתר מהווה הסכמה מצדכם לתנאים הנכללים באתר ובתקנון זה. לפיכך,  המשתמש נדרש לקרוא בעיון תקנון זה בטרם הרישום או שימוש בכל שירות באתר.

מובהר בזאת כי רק האמור בהסכם זה יחייב את האתר ומפעיליו.

1. האתר נועד למסירת מידע כללי ולא רפואי.

2. יובהר ויודגש כי התכנים המופיעים באתר אינם בגדר חוות דעת רפואית, עצה רפואית או חוות דעת מקצועית. המידע המופיע באתר ומועבר על יד המדריכים בייעוצים אינו מהווה תחליף לחוות דעת מקצועית מרופא ו/או איש מקצוע אחר ואינו בגדר תכנית טיפולית. האתר ומפעיליו לא יישאו באחריות כלשהי במקרים של הסתמכות על מידע שהועבר במסגרת האתר.

3. ידוע לי, כי ההדרכות וכלל השירותים באתר לא נועדו להוות תחליף לבדיקה ו/או טיפול ו/או לייעוץ רפואי אישי מלא על ידי רופא/ה, בהתאם לצורך.

4. מובהר כי המדריך/המרצה באתר הינו עצמאי במתן ההדרכה ואחראי עליה באופן בלבדי ומלא כלפי המשתמש, והאתר ומפעיליו לא יהיו אחראים לתוכן ו/או לאיכות השירותים וההדרכות שינתנו במסגרת האתר ולכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר כתוצאה משימוש בשירותי המדריך במסגרת ו/או באמצעות האתר למעט מידע שנמסר באתר ברשלנות או בזדון על ידי מפעילי האתר. כל הסתמכות של המשתמש על הדרכות כאמור, הינה על אחריותו הבלבדית של המשתמש ומבלי שלאתר ולמפעיליו תהא כל אחריות ו/או אחריות נוספת.

5. ידוע לי, כי בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי אצל הרופא או הרופאה המטפלים, לחדר מיון של בית־חולים או לאמבולנס.

6. ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בהרשמה אישית בטפסי הרישום לכל הרצאה או הדרכה. כל משתמש אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי הרישום.

התכנים באתר  וההגנה עליהם

7. האתר מכיל חומר לימודי מקיף כולל תמונות, טקסטים, קישוריות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קבצי וידאו, סרטוני אנימציה וכיו"ב (להלן "התכנים") המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו. כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד. כמו כן, כל משתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין.

8. המשתמש מסכים כי אין להעתיק תכנים מהאתר זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות היוצרים) של התכנים והמידע שבאתר ו/או הניתנים במסגרת ההדרכות בקורסים ו/או הייעוצים באתר הינם בבעלות הבלעדית של האתר ומפעיליו.

9. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

10. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל. כמו כן, לא יעשה משתמש, אחד מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת. אחריות התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם ("As Is"). האתר או מפעיליו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.

11. הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו אינם מתחייבים לעדכן את התכנים וכן לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות ו/או או לשגיאות ו/או לאי דיוקים בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם.

12. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר ו/או או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בהדרכות או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

13. כמו כן, מפעילי האתר אינם אחראים למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים.

 

שימוש במידע פרטי של המשתמש ומשלוח מידע פרסומי ו/או שיווקי

14. הרישום בטפסי ההרשמה יהווה הרשאה למפעילי האתר לעשות שימוש במידע שנמסר במסגרת השימוש כאמור להלן:

14.1   מפעילי האתר רשאים לעשות כל שימוש במידע הנדרש להם לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש.

14.2   מפעילי האתר רשאים להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי לצורך אספקת השירותים וההדרכות כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר.

14.3 מפעילי האתר רשאים לעשות שימוש במידע על מנת לפנות למשתמש בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי המשתמש באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע למשתמש כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר יסברו כי יוכל להתאים ו/או לעניין את המשתמש בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלם אודות המשתמש ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתם.

14.4 מפעילי האתר רשאים לפנות למשתמש בעצמם ו/או באמצעות מי מטעמם וכן להעביר באישור המשתמש את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות למשתמש ולהציע לו שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור. המשתמש  רשאי בכל עת לפנות לאתר ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת: info@WeTalkMed.com

14.5 מפעילי האתר רשאים לשלוח למשתמש כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלהם ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שהמשתמש מסר בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות טקסט (sms) הזמנת הדרכה בחסות חברה מסחרית מהווה אישור למסירת פרטי המשתתפים לחברה נותנת החסות.

14.6 חברת החסות תוכל לשלוח כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלהם ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטורנית שהמשתמש מסר בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטורני ובהודעות טקסט (sms).

14.7 חברות החסות משתנות מפעם לפעם, חברת החסות היא חברת סופר-פארם (ישראל) בע"מ, דנשר, טבורית מאגר דם טבורי, טנא קר ועוד.

המשתמש רשאי בכל עת לפנות לאתר ולבקש שלא לקבל מידע פרסומי ו/או שיווקי כאמור מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר. באפשרותך להסיר את הסכמתך, באמצעות משלוח הודעה בנפרד ובהתאמה כמפורט להלן באמצעות פניה בכתב לכתובת: info@WeTalkMed.comלגבי הרשמה לעדכונים מסופר-פארם - בפניה לשירות הלקוחות של סופר-פארם במייל NLcustomers@Super-Pharm.co.il או בטלפון 077-8885151.

הגבלה או מניעה של גישה לאתר

15. מפעילי האתר  שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, לאתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה האמור יושב לו כספו.

אבטחה ופרטיות

16. אני מתחייב/ת לפצות את חברת ליאת רבינוביץ WeTalkMed ומפעילי אתר WeTalkMed על כל הוצאה ו/או נזק שעלולים להיגרם עקב שימוש בפרטים אישיים ונתונים מזהים אשר אינם נכונים ו/או בהתחזות לאדם אחר ו/או שימוש בפרטי אדם אחר בהסכמתו מבלי שמסרו את המידע להנהלת האתר ולמפעיליו.

17. אני מודע/ת לעובדה כי ההדרכות בחדרים הוירטואלים וכלל השירותים של האתר המתבצעים אונליין  עלולים להיחשף לעיני אחרים, ובכלל זה בני משפחה ו/או לכל מי שמצוי בקרבת המחשב בעת השימוש בשירות. לרבות גולשים לא מוכרים שעלולים לפרוץ לחדרים הוירטואלים במקרה או בזדון.

18. ידוע לי ומוסכם עלי, כי האחריות לשמירת החיסיון שכל מידע אישי לרבות המידע הרפואי האישי, אשר ייחשף טרם מתן השירותים ובמהלכם נתונה בידי והיא באחריותי הבלעדית.

19. מפעילי האתר רשאים לצרף להדרכות ו/או לייעוצים בכיתות הווירטואליות הקבוצתיות והאישיות נציג/ים מטעמם ו/או מטעם צד שלישי לצורך תמיכה טכנית וכן לצרכים אחרים, לפי שיקול דעת מפעילי האתר.

20. מפעילי האתר רשאים להקליט את ההדרכות בחדרים הוירטואלים לצורך בקרה ושיפור השירות.

21. המשתמש מוותר על כל טענה בדבר פגיעה בפרטיות ו/או סודיות הן ביחס לשימוש באתר והן ביחס לקבלת הדרכה מהמומחים באמצעות האתר וידוע למשתמש כי מפעילי האתר עשויים להיות חשופים למידע שיינתן ו/או יימסר במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים באתר לרבות ייעוץ הניתן באמצעות האתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה בנושא. כמו כן, המשתמש מאפשר לאתר ולמפעיליו לעשות גם שימוש מסחרי במידע שיתקבל על ידם בנסיבות כאמור.

22. פרטיות המשתמש חשובה למפעילי האתר, כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח.

23. המידע הפיננסי שימסור המשתמש באמצעות האתר מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שהמשתמש מעביר לאתר על ידי חברת פלאקארד MABAT D.S. LTD.

 

דרישות האתר לשימוש מיטבי במערכת הקורסים והייעוצים באתר

המערכת פועלת באופן מיטבי במחשב שולחני, מחשב נייד או מחשב לוח (טאבלט) מסוג אנדרואיד ובדפדפן כרום של גוגל.

דרישות מערכת ההדרכה בחדרים הוירטואליים :

  •  קו אינטרנט יציב- עדיף חיבור קווי  

  •  מיקרופון מובנה במערכת או חיצוני – למדריכים בלבד

  •  רמקולים מובנים במערכת או חיצוניים

  •  הדפדפן המומלץ לשימוש במערכת הוא כרום של גוגל, שימוש בדפדפנים אחרים עלול ליצור בעיות וכשלים בשימוש

  •  מערכת ההפעלה המומלצת לשימוש הינה וינדוס 7 ומעלה

1. האתר כולל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט שונים, אתרים אלו אינם בשליטתם של מפעילי האתר ומפעילי האתר אינם ולא יהיו אחראים לתוכן הקיים באתרים אלו.

2. למען הסר ספק יובהר כי קיומו/ם של קישור/ים לאתר/ים של צדדים שלישיים כלשהם באתר איננה מהווה המלצה ו/או אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר/ים ו/או למהימנות המידע המופיע בהם, ואין בהופעה של הקישור/ים באתר בכדי להצביע על קשר של האתר לאתר/ים המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.

מועדי הקורסים והייעוצים

1. המשתמש יוכל לקבל את השירותים בימים ובשעות כפי שפורסם באתר בעת הרישום לקורס ו/או לייעוץ.

2. במידת הצורך למפעילי האתר הזכות לשנות את תאריכי הקורסים ו/או הייעוצים וכן את השעות בהן הם מועברים ובהודעה לנרשמים מראש.

3. במידת הצורך למפעילי האתר הזכות לשנות ולהחליף יועץ/מדריך מכל סיבה שהיא מבלי להודיע על כך למשתמש.

4. כמו כן, יתכנו שינויים או ביטולים שנובעים מסיבות שאינן בשליטת מפעילי האתר כגון מחלה של מרצה, רישום חסר, תקלה טכנית בכיתת הלימודים או אירוע חיצוני אחר. במצב כאמור ידאגו מפעילי האתר להשלמת המפגש במועד אחר שיקבע על ידם.

תנאים נוספים

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו.

כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר החברה.

כל המחירים המוצגים באתר החברה כוללים מע"מ.

 

אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת השירותים או כל חלק מהם, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

 

אם תתגלה טעות בתיאור השירות, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע לשירות או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

 

בוטלה העסקה על פי הסעיפים שלעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם, אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

 

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל-אביב-יפו, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל. 

WeTalkMed עוסק מורשה 29532306 בתיבת דואר 88 סביון

 

תקנון הגרלות

"עורך ההגרלה" – חברת WeTalkMed 

"המפקח" - רפאל שיטרוק ושות, רואי חשבון, דרך מנחם בגין 52, תל אביב 

"ועדת ההגרלה" - ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה או נציגו.

"התקנון"- הכוונה למסמך זה.

"אתר" – אתר האינטרנט של חברת WeTalkMed -  www.WeTalkMed.com

 

"משתתף" – בגיר/ה מעל גיל 18, שנרשם בטופס להגרלה באתר WeTalkMed, נקלט באתר עורך ההגרלה ועמד בכל תנאי ההשתתפות המנויים בתקנון זה.

"מועד ביצוע ההגרלה" – מעת לעת בהתאם לפעילויות אתר WeTalkMed המפורסמים באתר, בהתאם להנחיות המפקח.

"הזוכה" – המשתתף אשר שמו עלה בגורל בעת ביצוע ההגרלה.

"הפרס" – הפריט בו יזכה המשתתף אשר שמו יעלה בגורל, הכל כמפורט בפרק "מימוש הפרס" להלן.

"יום קבלת הפרס" – כפי שיקבע על ידי עורך ההגרלה לאחר ובסמוך למועד ההגרלה וההכרזה על הזוכה ולא יאוחר מ -60 ימים מיום ביצוע ההגרלה ומשלוח הודעה לזוכה באמצעות הדואר האלקטרוני וכן בטלפון, בהתאם לפרטים שמסר בטופס ההרשמה.

 

 מועד ביצוע ההגרלה

א.    ההגרלה תיערך בתקופה שיקבע ויפורסם מראש בהתאם לפעילות אתר WeTalkMed, ולא יאוחר מ 14 ימים לאחר מכן.

*מספר המקומות מוגבל

ב.     עורך ההגרלה יהיה רשאי להאריך או לשנות את תקופת ההגרלה ו/או תחילתה, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף, להפחית או לשנות פרסים, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ו/או לכל דין.

תנאים מוקדמים להשתתפות בהגרלה

א.    ההשתתפות בהגרלה מותנית בהסכמת המשתתף להיכלל במאגרי הדיוור האלקטרוני של עורכת ההגרלה ושל החברות המשתתפות בהגרלה ומעניקות פרסים במסגרת הפעילות.

מילוי פרטי המשתתף בטפסי ההרשמה מהווה הסכמה מפורשת להיכלל במאגרי הדיוור של עורכת ההגרלה והחברות מעניקות הפרסים בהגרלה ולקבל מעת לעת הודעות המכילות מידע פרסומי

כל משתתף יהיה רשאי להיגרע בכל עת מרשימות הדיוור וזאת באמצעות משלוח הודעה בכתב לכל אחת מהחברות בנפרד. תנאי לקבלת הפרס הוא כי עורך ההגרלה והחברות המשתתפות,  יהיו רשאים לצלם ו/או להסריט את הזוכה בעת מימוש הזכייה ו/או את קבלת הפרס ולהשתמש בצילומים לצורכי פרסומת וכן להקרינם בטלוויזיה, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת לצורכי פרסום של עורך ההגרלה ו/או החברות אשר מעניקות פרסים במסגרתה.

עצם ההשתתפות במבצע תיחשב להסכמת הזוכה לצילום ופרסומו ו/או הקרנתו כאמור.

ככל והזוכה לא יכול להשתתף בצילום כאמור לרבות מטעמי דת או אידיאולוגיה, יצטלם בן משפחתו או נציג מטעמו.

צילום כאמור (לרבות צילום טלוויזיה) יתקיים במועד מימוש הזכייה או במועד אחר, לפי שיקול דעתו של עורך ההגרלה, בתאום עם הזוכה.

פרסום התצלומים שיצולמו כאמור לעיל ו/או פרסום שם הזוכה, ואם הוא קטין פרסום שמו ו/או שם הוריו/אפוטרופוסיו, מענם ופרטים נוספים אודותיהם, יעשה בהתאם לחוק ובאופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של עורך ההגרלה.

מובהר כי עורך ההגרלה יהיה רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם כלל את פרטי הזוכה ו/או התצלומים שיצולמו.

הוצאות הצילום וכן הוצאות נסיעה בהתאם לתעריף תחבורה ציבורית שידרשו לזוכה לצורך הגעה למקום הצילום ישולמו על ידי עורך ההגרלה.

ב.     על המשתתף בהגרלה להיות מעל גיל 18 בעת ההרשמה באתר.

ג.      כל משתתף רשאי להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד.

 מובהר כי עורך ההגרלה רשאי להוסיף פרסים ו/או להמיר כל פרס בפריט שווי ערך בהתאם למחירון לצרכן בעת ביצוע ההגרלה.

 אין באפשרות הזוכה להחליף ו/או להמיר ו/או לשנות ו/או לקבל זיכוי כספי בגין הפרסים שיוגרלו.

פסילת משתתף או זוכה

א.    עורך ההגרלה, באישור המפקח, יהיה רשאי לפסול משתתף ו/או זוכה אשר פרטיו האישיים בטופס ההשתתפות לא מולאו במלואם וכן באם הפרטים שמסר, כולם או חלקם, התבררו כשגויים, לפי שיקול דעתו של עורך ההגרלה.

ב.     באם יפסל משתתף עוד טרם ביצוע ההגרלה, לא יכלל שמו של המשתתף שנפסל בהגרלה.

ג.      באם זכאותו לפרס של הזוכה תיפסל לאחר ביצוע ההגרלה, תעבור הזכאות לזוכה המילואים הראשון ברשימה, לפי סדר פסילת הזוכים וללא קשר לשווי הפרס.

מועד ההגרלה ואופן ביצוע ההגרלה

א.     ההגרלה תתקיים אונליין ע"י  עורך ההגרלה ונציג מהמשרד המפקח. בסיום הפעילות שבגינה יש הגרלה ולא יאוחר מ 14 ימים לאחר מכן באישור המפקח, בנוכחות ועדת ההגרלה.

ב.      ההגרלה תתבצע באמצעות הגרלת שמות המשתתפים.

ג.      ועדת ההגרלה תערוך רשימה שמית של הזוכים וכן תגריל 3 שמות שישמשו "זוכה מילואים" אשר ישמשו כזוכה חליפי במידת הצורך. זוכה המילואים לא יחשב כזוכה אלא אם זוכה כלשהו לא יהיה רשאי לממש את הפרס מכל סיבה שהיא. זכיית זוכי המילואים תתבצע לפי סדר הגרלת שמותיהם וזאת מיד עם היוודע על פסילת זוכה כלשהו.

ד.      משתתף שלא יצר קשר תוך 60 ימים מיום שנשלחה אליו הודעת דוא"ל ו/או לא אותר טלפונית לאחר 3 ניסיונות ואו  לא עמד בתנאי תקנון זה - תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי. במקרה כזה יוכרז זוכה המילואים כזוכה בהגרלה. במידה וזוכה המילואים לא יהא זכאי לקבל את הפרס מסיבה כלשהי, תבחר ועדת ההגרלה זוכה וזוכה מילואים נוספים באותה דרך כפי שנבחרו בהגרלה הראשונה.

 

ה.   פרסום תוצאות ההגרלה

•    שמו של הזוכה יפורסם באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק של חברת WeTalkMed וזאת לא יאוחר מ 14 ימים ממועד ביצוע ההגרלה.

•    עורך ההגרלה ישלח לכל זוכה הודעה בדבר הזכייה וזאת באמצעות דואר אלקטרוני וכן באמצעות הטלפון על פי הפרטים שמסר בטופס הרישום לאתר.

•    בהודעה יפורט הפריט בו זכה, פרטי התקשרות, כתובת לאיסוף הזכיה וכן האפשרות למשלוח הפריט באמצעות משלוח על חשבון הזוכה.

•    בפרסום ובהודעת הזכייה הנ"ל יצוין המקום בו ניתן לעיין בדו"ח המפקח על ההגרלה.

 

ו. קבלת הפרס

•    לצורך קבלת הפרס יידרש משתתף אשר יוכרז כזוכה לנקודת ציון לקבלת הפרס.

•    הזוכה יהיה רשאי לבקש כי הפריט בו זכה ישלח אליו באמצעות משלוח כאשר דמי המשלוח יחולו על הזוכה. 

•    הזוכה יידרש לחתום על אישור קבלת הפרס בעת קבלתו ולהצהיר על עמידתו בתנאי התקנון, כתנאי לקבלת הפרס, בנוסח שייקבע על ידי עורך ההגרלה.

 

ז. אחריות

•    עורך ההגרלה, לרבות עובדיו, יועציו, מי שפועל מטעמו והמפקח, אינם אחראים  או יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט הארצית והעולמית, ולא ישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים הקשורים בהגרלה ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור במידה והדבר ימנע מאדם כלשהו להשתתף בהגרלה.

•    עורך ההגרלה, לרבות עובדיו, יועציו, מי שפועל מטעמו והמפקח,  לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שיגרמו בשוגג בקשר עם ההגרלה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו המנויים בסעיף זה אחראים על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.

•    במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך ההגרלה רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ובאישור המפקח על ההגרלה, לבטל כל הגרלה, להפחית ו/או להגדיל את הפרס, לקבוע כי טופסי ההשתתפות מסוג מסוים או ממועדים מסוימים לא ישתתפו בהגרלה ו/או במבצע, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שיימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע וההגרלה ותחייב כל משתתף במבצע ובהגרלה. אין באמור בכדי לפגוע בזכותו של עורך ההגרלה לבטל את ההגרלה  מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

•    למען הסר ספק, לא תהא למי ממשתתפי ההגרלה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

•    בכל מקרה שיוכח כי רשלנות ו/או טעות מנעה מאדם מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי או לממש את זכייתו, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי המשתתף ו/או הזוכה לסך של – 25 שח בלבד שישולמו למשתתף או הזוכה באמצעות שוברי קניה של WeTalkMed.

כללי

א.    כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה ולהיפך.

ב.     תוצאות ההגרלה שיקבעו על ידי ועדת ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

ג.      עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, מועדי רישום והגרלה, רשימת הפרסים, צורת החלוקה של הפרסים ובלבד שיעשה זאת עד 14 ימים לפני מועד ביצוע ההגרלה ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

ככל ותהיה סתירה בין הוראות התקנון לשינוי שיבוצע הרי שהוראות השינוי יגברו. כל שינוי בתקנון יערך בכתב, יפורסם עד 14 ימים לפני מועד ההגרלה וישמר בצמוד לתקנון במשרדי עורך ההגרלה.

ד.     כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יהיו באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד.

עורך ההגרלה יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכים.

ה.      ניתן לעיין בתקנון באתר האינטרנט של עורך ההגרלה, וכן במשרד המפקח, רפאל שיטרוק ושות, רואי חשבון.

ו.        ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם

 

© כל הזכויות שמורות. ט.ל.ח.

bottom of page